Thursday, 2 March 2017

ಪ್ರಭುಪಾದರ ವಾಣಿ, ಮಾರ್ಚ್‌ 2.

ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ, ಗಂಡನು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಮಾಯಾಪುರ, ಮಾರ್ಚ್‌ 2, 1976

No comments:

Post a Comment