Wednesday, 8 March 2017

ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಅಧ್ಯಾಯ-2, ಗೀತಾ ಸಾರಸಂಗ್ರಹ, ಶ್ಲೋಕ - 68

ತಸ್ಮಾದ್ ಯಸ್ಯ ಮಹಾಬಾಹೋ
ನಿಗೃಹೀತಾನಿ ಸರ್ವಶಃ ।
ಇಂದ್ರಿಯಾಣೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯಃ
ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ॥೬೮॥

ಮಹಾಬಾಹುವೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಡೆದಿಡುತ್ತಾನೋ ಆತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯವನು.

No comments:

Post a Comment