Sunday, 5 March 2017

ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಅಧ್ಯಾಯ-2 , ಗೀತಾ ಸಾರಸಂಗ್ರಹ , ಶ್ಲೋಕ - 48

ಯೋಗಸ್ಥಃ ಕುರು ಕರ್ಮಾಣಿ
ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಂಜಯ ।
ಸಿದ್ಧ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯೋಃ ಸಮೋ ಭೂತ್ವಾ
ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೇ ॥೪೮

ಗೆಲುವು ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕತ೯ವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು, ಅಜು೯ನಾ; ಇಂತಹ ಸಮಚಿತ್ತತೆಗೆ ಯೋಗ ಎಂದು ಹೆಸರು .

No comments:

Post a Comment