Monday, 6 March 2017

ಪ್ರಭುಪಾದರ ವಾಣಿ, ಮಾರ್ಚ್06

ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ.

ಪತ್ರ
ಮಾರ್ಚ್06, 1969

No comments:

Post a Comment