Thursday, 31 August 2017

"ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ - ಆಚಾರ್ಯ" ಶ್ರೀಲಪ್ರಭುಪಾದರ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ

ಉತ್ತಮ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಹರೇಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಪಠಣಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು.

ಪತ್ರ-ಏಕಯಾಣಿ 31, ಆಗಸ್ಟ್, 1971

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪ
ಅಧ್ಯಾಯ - 7

ಭಗವದ್ ಜ್ಞಾನ_ (ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ)

ಶ್ಲೋಕ - 02

*ಜ್ಞಾನಂ ತೇSಹಂ ಸವಿಜ್ಞಾನಮ್*
*ಇದಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯಶೇಷತಃ ।*
*ಯಜ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ನೇಹ ಭೂಯೋSನ್ಯತ್*
*ಜ್ಜ್ಞಾತವ್ಯಮವಶಿಷ್ಯತೇ ॥೨॥*

ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗೋಚರವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಮೇಲೆ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

Thursday, 22 June 2017

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್.ಸ್ಕಂದ ಒಂದು, ಅಧ್ಯಾಯ-5: ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾರದರು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶಗಳು.


ಶ್ಲೋಕ- 7:
ತಾವು ಸೂಯ೯ನಂತೆ ಮೂರುಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂಚರಿಸಬಲ್ಲಿರಿ. ಗಾಳಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಅಂತರಂಗದೊಳಕ್ಕೆ ಹಾಯಬಲ್ಲಿರಿ. ಹೀಗಿರುತ್ತ, ನೀವು ಸವ೯ವ್ಯಾಪಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ವ್ರತಧಮ೯ಬದ್ಧವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತ ದೈವಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ತನ್ಮಯನಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ನ್ಯೂನತೆ ಇದೆ. ಅದು ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಾವು ಶೋಧಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು, 
ಭಾವಾಥ೯:  ದಿವ್ಯವಾದದ್ದರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪುಣ್ಯಕಾಯ೯ಗಳು, ದೈವಪೂಜೆ, ದಾನ, ದಯೆ, ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಪೂವ೯ಕವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ-ಇವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯಕವಾದವು.

ಶ್ಲೋಕ-8:
ನಾರದರು ಹೇಳಿದರು - ನೀವು ಪರಮ ಪುರುಷನ ಮಹೋನ್ನತವೂ ನಿಮ೯ಲವೂ ಆದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅಂತಹ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದೇನೂ ಅಲ್ಲ.

ಭಾವಾರ್ಥ: ನಿತ್ಯನಾದ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ನಿತ್ಯನಾದ ದಾಸನಾಗಿರುವುದೇ ಜೀವಿಗೆ ಪರಮ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧ. ಜೀವಾತ್ಮರಿಂದ ಪ್ರೇಮಪೂಣ೯ವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಾನೇ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರೇಮಪೂಣ೯ವಾದ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನೀಡಬಲ್ಲದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ, ವೇದಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಲವು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪರಮಪುರುಷನ ವೈಭವವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸುವಂತಹದಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ವೈಭವವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸದೆ ಕೇವಲ ಪರತತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ನಡೆಸುವ ಒಣ ದಾಶ೯ನಿಕ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳು ಎಷ್ಟೂ ಆಕಷ೯ಕವಾದವಲ್ಲ. ಪರಮ ಪುರುಷ ಎನ್ನುವುದು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅಂತಿಮವಾದದ್ದು. ಪರತತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಂತಯಾ೯ಮಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಲೌಕಿಕ ಆನಂದದ ಮೇಲುನೆಲೆ ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದು ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರ ನೀಡುವ ದಿವ್ಯಾನಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೆಲೆಯದು.

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪ* *ಅಧ್ಯಾಯ - 5* _*ಕರ್ಮ ಸಂನ್ಯಾಸ ಯೋಗ-ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ*, ಶ್ಲೋಕ - 017

*ತದ್ ಬುದ್ಧಯಸ್ತದಾತ್ಮಾನಃ*
*ತನ್ನಿಷ್ಠಾಸ್ತತ್ ಪರಾಯಣಾಃ ।*
*ಗಚ್ಛಂತ್ಯ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಂ*
*ಜ್ಞಾನನಿರ್ಧೂತಕಲ್ಮಷಾಃ ॥೧೭॥*

ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು, ಶ್ರದ್ದೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತಾಗ ಪೂಣ೯ ಜ್ಞಾನವು ಆತನ ಸಂಶಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊಳೆದು ಅವನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆತನು ಮುಕ್ತಿಮಾಗ೯ದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃಪಾ ಮೂತಿ೯ ಎ.ಸಿ.ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ನಿತ್ಯ ವಾಣಿ

ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಗೃಹಸ್ಥನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ   ಹಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾವು ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವೂ ಕೂಡಾ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಬಾರದು.ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು,ಇನ್ನು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ ?

ಪ್ರೋಫೆಸರ್ ಕೊಟೊವೋಕ್ಸಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ.22 ಜೂನ್ 1971.

Wednesday, 21 June 2017

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್


ಅಧ್ಯಾಯ-4: ನಾರದರ ಆಗಮನ..
ಶ್ಲೋಕ -10
ಅನುವಾದ :-ಆತ ಮಹಾಚಕ್ರವತಿðಯಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಆತ ಪಾಂಡುವಂಶದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮಹಾಮಹಿಮನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೂ ಆತ   ಏಕೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಗಂಗಾನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆಮರಣ  ಉಪವಾಸ  ಕುಳಿತನು?

ಭಾವಾರ್ಥ :- ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನು ಭೂಮಿಸಾಗರಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದನು. ಆತ ಆ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ; ತನ್ನ ಹಿರಿಯರಾದ ಮಹಾರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸೋದರರಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದನು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನು ಸಮರ್ಥ  ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಹೆಸರಿಗೆ, ಕೀರ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದನು. ಆತನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಾಗಲೀ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಾಗಲ್ಲೀ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಆತ ಇಂತಹ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಮರಣ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲು ಗಂಗಾನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತ? ಇದು ಆಶ್ಯರ್ಯಕರ ವಿಷಯವಾದುದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ಕುತೂಹಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.

ಶ್ಲೋಕ -11
ಅನುವಾದ :-ಪರೀಕ್ಷಿತನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಟನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳೂ ಸ್ವಂತ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದಲೇ ಆತನ ಬಳಿಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆತ   ದೃಢಕಾಯನಾದ ತರುಣನೂ ಬಲಶಾಲಿಯೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಆತನ ಬಳಿ ಅಪಾರ ಐಶ್ವರ್ಯವಿದ್ದಿತು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಆತ ಏಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಿದ್ದನಾದನು?

ಭಾವಾರ್ಥ :-ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಹಿತವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆತ ತರುಣನಾಗಿದ್ದ. ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಬದುಕಿನಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಶತ್ರುರಾಜರೇ ಆತನ ಬಳಿಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಂದರೆ ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಏನೇನೂ ತೊಂದರೆಯೆನ್ನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಿತನು  ಧರ್ಮಿಷ್ಠರಾಜನಾಗಿದ್ದ. ತನ್ನೆಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದ.ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಪದ್ಬರಿತನಾಗಿದ್ದಿತು. ಹಾಲು, ಧಾನ್ಯ,ಲೋಹ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮೃದ್ದವಾಗಿದ್ದು ಹೂಳೆ,ಹಳ್ಳ,ಗಿರಿಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. ಹೀಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲವು ತೃಪ್ತಿಕರವಾವಾಗಿದ್ದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ, ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಋಷಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು.

ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃಪಾ ಮೂತಿ೯ ಎ.ಸಿ.ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ನಿತ್ಯ ವಾಣಿ

"ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ - ಆಚಾರ್ಯ" ಶ್ರೀಲಪ್ರಭುಪಾದರ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ

ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಆಗ ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಬರುತ್ತದೆ.

ಅನಿವೃದ್ಧರಿಗೆ ಪತ್ರ.  ಜುಲೈ 07,1968.