Thursday, 22 June 2017

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್.


ಅಧ್ಯಾಯ-4: ನಾರದರ ಆಗಮನ..
ಶ್ಲೋಕ -12

ಅನುವಾದ :-ಪರಮ  ಪುರುಷನಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರು ಇತರರ  ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ  ಸ್ವಾರ್ಥ ಸುಖದ ಬಯಕೆಯೂ ಅವರಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಐಹಿಕ ಭೋಗಗಳಿಂದ ದೂರನಾಗಿದ್ದರೂ, ಇತರರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಮೃರ್ತ್ಯದೇಹವನ್ನು  ಬಿಡಲು ಆತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾದ್ಯವಾಯಿತು?

ಭಾವಾರ್ಥ :-ಪರಮ ಪುರುಷನ ಭಕ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷತರಾಜನು ಆದರ್ಶರಾಜನೂ, ಉತ್ತಮ ಗೃಹಸ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಭಗವದ್ಭಕ್ತನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸದ್ಗುಣಸಂಪನ್ನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷತನು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದನು, ತನ್ನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವ ಐಹಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗೆಗೂ ಅತನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜನಾದ್ದುದರಿಂದ ಈ ಜೀವನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸರ್ವಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಆತ ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋವಧೆಗಾಗಲೀ, ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಾಗಲೀ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾದ ಮೂರ್ಖ ರಾಜನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತೋಬ್ಬರನ್ನು ಬಲಿಕೊಡುವ ರೀತಿ ಅವನದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷತ ರಾಜ ಭಕವದ್ಬಕ್ತನಾದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು – ಮನುಷ್ಯರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಜಂತುಗಳನ್ನೂ- ಸಂತೋಷವಾಗಿಡಬೇಕಾದರೆ ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಸ್ವಾರ್ಥವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥವು ಆತ್ಮ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಥವಾ ಅದರ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತನಿಗೆ ಇವೆರಡೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪರಮಸತ್ಯನಾದ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದೇ ಆತನ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಿತು. ರಾಜ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜನ  ಆಸಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಆಸಕ್ತಿಯ ರೀತಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳೂ ತನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದು ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಭಗವಂತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡೆವುದೇ ರಾಜನ ಕೆಲಸ. ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಕೂನೆಗೆ ಭಗವದ್ದಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜ ಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ದೈವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ರಾಜನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾನವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಲ್ಲ. ಹಾಲು, ಧಾನ್ಯ, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳು ಸಮೃದ್ದವಾಗಿ ಸಿಗುವಾಗ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳೂ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಂದು  ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ ವಸತಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದ್ದು, ವಿಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭವೇ ಬರುವುದಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನು ಯೋಗ್ಯರಾಜನಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರು.

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪ* *ಅಧ್ಯಾಯ - 5* _*ಕರ್ಮ ಸಂನ್ಯಾಸ ಯೋಗ-ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ*, ಶ್ಲೋಕ - 01

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ।

*ಸಂನ್ಯಾಸಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಕೃಷ್ಣ*
*ಪುನರ್ಯೋಗಂ ಚ ಶಂಸಸಿ ।*
*ಯಚ್ಛ್ರೇಯ ಏತಯೋರೇಕಂ*
*ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಸುನಿಶ್ಚಿತಮ್ ॥೧॥*

ಅರ್ಜುನನು ಕೇಳಿದನು - ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಮೊದಲು ನೀನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀಯೆ. ಅನಂತರ ನೀನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತೀಯೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವೆಯ?

ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃಪಾ ಮೂತಿ೯ ಎ.ಸಿ.ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ನಿತ್ಯ ವಾಣಿ

ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಗೃಹಸ್ಥನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ   ಹಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾವು ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವೂ ಕೂಡಾ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಬಾರದು.ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು,ಇನ್ನು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ ?

ಪ್ರೋಫೆಸರ್ ಕೊಟೊವೋಕ್ಸಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ.22 ಜೂನ್ 1971.

Wednesday, 21 June 2017

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್


ಅಧ್ಯಾಯ-4: ನಾರದರ ಆಗಮನ..
ಶ್ಲೋಕ -10
ಅನುವಾದ :-ಆತ ಮಹಾಚಕ್ರವತಿðಯಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಆತ ಪಾಂಡುವಂಶದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮಹಾಮಹಿಮನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೂ ಆತ   ಏಕೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಗಂಗಾನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆಮರಣ  ಉಪವಾಸ  ಕುಳಿತನು?

ಭಾವಾರ್ಥ :- ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನು ಭೂಮಿಸಾಗರಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದನು. ಆತ ಆ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ; ತನ್ನ ಹಿರಿಯರಾದ ಮಹಾರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸೋದರರಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದನು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನು ಸಮರ್ಥ  ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಹೆಸರಿಗೆ, ಕೀರ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದನು. ಆತನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಾಗಲೀ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಾಗಲ್ಲೀ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಆತ ಇಂತಹ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಮರಣ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲು ಗಂಗಾನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತ? ಇದು ಆಶ್ಯರ್ಯಕರ ವಿಷಯವಾದುದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ಕುತೂಹಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.

ಶ್ಲೋಕ -11
ಅನುವಾದ :-ಪರೀಕ್ಷಿತನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಟನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳೂ ಸ್ವಂತ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದಲೇ ಆತನ ಬಳಿಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆತ   ದೃಢಕಾಯನಾದ ತರುಣನೂ ಬಲಶಾಲಿಯೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಆತನ ಬಳಿ ಅಪಾರ ಐಶ್ವರ್ಯವಿದ್ದಿತು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಆತ ಏಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಿದ್ದನಾದನು?

ಭಾವಾರ್ಥ :-ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಹಿತವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆತ ತರುಣನಾಗಿದ್ದ. ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಬದುಕಿನಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಶತ್ರುರಾಜರೇ ಆತನ ಬಳಿಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಂದರೆ ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಏನೇನೂ ತೊಂದರೆಯೆನ್ನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಿತನು  ಧರ್ಮಿಷ್ಠರಾಜನಾಗಿದ್ದ. ತನ್ನೆಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದ.ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಪದ್ಬರಿತನಾಗಿದ್ದಿತು. ಹಾಲು, ಧಾನ್ಯ,ಲೋಹ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮೃದ್ದವಾಗಿದ್ದು ಹೂಳೆ,ಹಳ್ಳ,ಗಿರಿಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. ಹೀಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲವು ತೃಪ್ತಿಕರವಾವಾಗಿದ್ದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ, ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಋಷಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು.

ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃಪಾ ಮೂತಿ೯ ಎ.ಸಿ.ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ನಿತ್ಯ ವಾಣಿ

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ  ಮುಕ್ತಾತ್ಮರು.ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲೂ  ಅವರನ್ನು  ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಗುರುಗಳ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

*1.ಸಾಧನ ಸಿದ್ಧ - ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಮುಕ್ತರಾಗುವುದು .*
*2.ಕೃಪಾ ಸಿದ್ಧ -ಕೃಷ್ಣನ ಅಥವಾ ಅವನ ಭಕ್ತರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವುದು.*
*3.ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ -ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಎಂದೂ ಮರೆಯದೆ* *ಮುಕ್ತರಾಗುವುದು*
*ಈ ಮೂರೂ  ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷಣಗಳು.

ಪತ್ರ,ತಮಲ ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ.21ಜೂನ್ 1970.

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪ* *_ಅಧ್ಯಾಯ - 4 ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ(ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಸಂನ್ಯಾಸ ಯೋಗ), ಶ್ಲೋಕ - 42

*ತಸ್ಮಾದಜ್ಞಾನಸಂಭೂತಂ*
*ಹೃತ್ ಸ್ಥಂ ಜ್ಞಾನಾಸಿನಾSತ್ಮನಃ ।*
*ಛಿತ್ವೈನಂ ಸಂಶಯಂ ಯೋಗಂ*
*ಆತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಭಾರತ ॥೪೨॥*

ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿರುವ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸು. ಅರ್ಜುನ, ಯೋಗದಿಂದ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಏಳು.

Monday, 19 June 2017

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪ* *_ಅಧ್ಯಾಯ - 4 ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ(ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಸಂನ್ಯಾಸ ಯೋಗ), ಶ್ಲೋಕ - 40

*ಅಜ್ಞಶ್ಚಾಶ್ರದ್ದಧಾನಶ್ಚ*
*ಸಂಶಯಾತ್ಮಾ ವಿನಶ್ಯತಿ ।*
*ನಾಯಂ ಲೋಕೋSಸ್ತಿ ನ ಪರೋ*
*ನ ಸುಖಂ ಸಂಶಯಾತ್ಮನಃ॥೪೦॥*

ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಲ್ಲದವರೂ ಅಪೌರುಷೇಯ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಾಶ ಹೊಂದುವರು. ಸಂಶಯಾತ್ಮನಾದವನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಖವಿಲ್ಲ.